login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

„Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych

     

Pisze dla nas profesor  Stanisław Prutis (Absolwent69)

    

  (fragment wystąpienia podczas XXIV Zjazdu Absolwentów69 w Auli Leopoldyna) 2022r.

 

Od czasu naszych studiów minęło już ponad pół wieku, dlatego też, zaszczycony (ale i zaskoczony) możliwością wystąpienia przed Szacownym Gronem Koleżeńskim, spróbuję spojrzeć na losy naszego pokolenia z dłuższego dystansu.

 Piękny wystrój historycznej auli przypomina mi kilka  wydarzeń, których byłem uczestnikiem. Pierwsze to inauguracja roku akademickiego 1965/66, kiedy to w tej auli odebrałem indeks z rąk rektora Alfreda Jahna. Drugie wydarzenie –  40 lat później – to uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Andrzejowi Stelmachowskiemu, podczas inauguracji roku akademickiego 2005/06; miałem zaszczyt być w tym przewodzie jednym z recenzentów. Chcę, aby w tej auli wybrzmiało nazwisko naszego Profesora, a mojego Mistrza, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu ustroju III RP. Szczególnie pamiętnym wydarzeniem, które tu przeżyłem, był udział w spontanicznym wiecu studentów w dniu 12 marca ’68. Podczas burzliwej, wiecowej dyskusji zabrałem głos i, po swym wystąpieniu, zostałem powołany przez wiecujących w skład zespołu do opracowania pierwszej rezolucji, wspierającej studentów uczelni warszawskich. Rezolucja zawierała żądania przywrócenia swobód obywatelskich, zniesienia cenzury, wolności działalności kulturalnej; wyrażała solidarność ze studentami Warszawy oraz protest przeciwko brutalności akcji milicyjnych. Protesty marcowe nie przyniosły bezpośrednich rezultatów, ale były ważnym etapem w kształtowaniu postawy opozycji inteligenckiej w naszym kraju. Zbliżająca się 55 rocznica Marca ’68, będzie okazją do odrębnego wspomnienia tych wydarzeń. 

Jako „Absolwenci 69” mieliśmy to szczęście, że niejako „w programie” naszych studiów znalazły się wydarzenia Marca 1968. Atmosfera tych wydarzeń pobudziła ducha opozycyjności studiującej wówczas młodej inteligencji. Wśród prawników zaostrzyła zaś krytyczne spojrzenie na obowiązujące prawo i jego instrumentalne stosowanie. Kończąc studia prawnicze zrozumieliśmy wówczas, jak wysoki jest stopień zakłamania fasadowych konstrukcji i definicji prawno-ustrojowych, nijak nie pasujących do rzeczywistości. Ten duch opozycyjności okazał się niezwykle przydatny w przyszłości. Marzec przeżyliśmy jako 20 latki; a jako 30-latki wspomagaliśmy już ruch solidarności. Będąc gościem zjazdu założycielskiego w Gdańsku w ’81 miałem okazję spotkać, właśnie wśród gości zjazdu, wielu prawników pełniących funkcję doradców, czy ekspertów związku „Solidarność”. Jeszcze większy udział, już jako 40-latki, mieliśmy w kształtowaniu ustroju państwa prawa w samorządnej Rzeczypospolitej. A kiedy osiągnęliśmy już wiek i stan, dający nadzieję na spokojną konsumpcję owoców swojej działalności, to 45 lat po studiach doznaliśmy w sposób szczególny,  właśnie jako prawnicy, szoku wywołanego demontażem państwa prawa.

 Czy zatem jesteśmy pokoleniem sukcesu, czy porażki?  Jako pokolenie należymy do wcześniaków  Boomers Baby (lata 46-64) i osobiście uważam, że w polskiej sztafecie pokoleń, zmiana przypadająca naszemu pokoleniu należy do etapów atrakcyjnych, ze względu na pełną niespodzianek różnorodność – żyliśmy w ciekawych, przełomowych czasach. Żyliśmy w dwu diametralnie odmiennych światach i, co trzeba pamiętać, licząc do dziś, większą część swego życia (w moim przypadku to 41 lat) przeżyliśmy w rzeczywistości socjalistycznej. Po niej nastąpiły przełomy: 1) w sferze ekonomicznej to przebudowa planowej gospodarki niedoboru w kapitalistyczną gospodarkę rynkową; 2) w sferze polityczno-ustrojowej to odrzucenie „centralizmu demokratycznego” i organizacja demokratycznego państwa prawnego wg reguł demokracji liberalnej; 3) w sferze geopolitycznej to przejście ze Wschodu na Zachód – do NATO i Unii Europejskiej. Los sprawił, że przeżyliśmy także przełom wieków, a nawet  Tysiącleci, co zdarza się nielicznym pokoleniom. I, co chyba najważniejsze, to epokowe zmiany w środkach komunikacji. Choć należymy do pokolenia epigonów epoki Gutenberga – epoki druku i książki, nie najgorzej poruszamy się w świecie Internetu. Tutaj specjalistami są nasze wnuki należące do pokolenia Z, o którym mówi się, że „urodziło się już z kontem na Facebooku i Wi-Fi w pępowinie”. Ze  zrozumieniem patrzę na dominację świata cyfrowego, mam wszakże nadzieję, że i w przyszłości książka pozostanie przyjazna człowiekowi, będąc szacownym zabytkiem. Życzę naszym wnukom wszystkiego najlepszego, ale mam wątpliwości, czy ich życie będzie ciekawsze od naszego, zwłaszcza, gdy będą prowadzić „smartfonowy” tryb życia i to w towarzystwie sztucznej inteligencji . Uważam również, że na przełomie wieków „wybijaliśmy się na niepodległość” w sposób budzący podziw innych krajów i dający satysfakcję osobom w to zaangażowanym. Dodać chciałbym, że przemiany które przeżywaliśmy prowadziły z reguły ku lepszemu; ich wektor był z reguły dodatni, pozytywny, choć czasem ulegał zakłóceniu (np. stan wojenny, kiedy „zaliczyłem” internowanie). W sumie, w ocenie osiągnięć pokolenia „Absolwentów 1969” zdecydowanie dominują sukcesy. Tej pozytywnej oceny nie podważa okoliczność, że na ostatniej prostej, przypadającej na nas zmiany w sztafecie pokoleń, bieg przybrał postać „biegu z przeszkodami” – w postaci systematycznego demontażu państwa prawa, którego świadkami jesteśmy do dziś. 

  Demontaż państwa prawa prowadzony jest od 2016 w sposób logiczny, bezwzględny, wyrafinowany i przewrotny. Wszelkie bezprawne naruszenia odrębności i niezależności władzy sądowniczej, władza polityczna stara się obecnie przedstawić społeczeństwu pod fałszywym mianem „sporu o praworządność”. Ma to sprawić wrażenie, że równe sobie strony toczą spór,  przy wykorzystaniu argumentacji prawnej. Tymczasem brak jest jakiejkolwiek płaszczyzny prawnej do zaistnienia sporu prawnego pomiędzy TSUE, a naszym TK. A więc „spór o praworządność” jest swoistą „etykietą zastępczą”, stosowaną dla potrzeb polityki wewnętrznej. Ma ona przesłonić realny spór polityczny z UE o przestrzeganie wartości demokratycznego państwa prawa. Taka sytuacja quasi-sporu zapewnia sprawującym władzę polityczną ważne korzyści, bowiem wydłuża czas potrzebny na konstruowanie systemu „instytucjonalnej nieodpowiedzialności”. I co istotne, w toczonym sporze politycznym rośnie ciężar gatunkowy i przewrotność używanych  argumentów. Obecnie twierdzi się już, jakoby wymagania stawiane przez organy UE w kwestii niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zmierzają do naruszenia naszej suwerenności, co jest ewidentnym fałszem populistycznej propagandy.

 Jaka powinna być nasza – Absolwentów ’69 – rola w obecnej sytuacji? Sądzę, że powinniśmy być wciąż uważnymi, aktywnymi świadkami zdarzeń, dbającymi o poszanowanie prawdy. Z racji naszego wieku, świadczyć możemy i powinniśmy także o zatoczeniu przez historię swoistego kręgu, bowiem obecny system funkcjonowania państwa wykazuje duże podobieństwo do okresu „słusznie minionego”, sprzed 50-ciu lat. „Centralny ośrodek dyspozycji politycznej”  i arbitralne działania władzy przypominają czasy kierowniczej roli partii. Ówczesna „zasada jedności i podziału władzy państwowej”, wydaje się być modelem, do którego znowu zdążamy. Dla jej wdrożenia trzeba władzę sądowniczą podporządkować władzy politycznej. I temu służy cała gama naruszeń praworządności. Prawdą jest, że za komuny szerzyło się oczywiście bezprawie, ale jak stwierdza prof. Ewa Łętowska: „Komuna dbała o pozory praworządności. Obecne czasy przyuczają nas do bardziej bezczelnych technik maskujących. Dawniej starano się stwarzać uspokajające pozory, wstydzono się z jawnego korzystania z prawa jako instrumentu opresji.” Teraz  stosujący bezprawie, czy łamiący zasady nawet się tym chełpi, co prof. B. Skarga nazywa bezwstydem.

Pomimo wszelkich przeciwności, pamiętając o naszych obywatelskich obowiązkach, życzmy sobie rozważnej i pogodnej starości. Uniwersalna receptura jej zachowania sformułowana została w dezyderacie Tomasza z Akwinu w XIII wieku: „Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania cudzych ścieżek. Mam wielkie zasoby mądrości, ale chciałbym też zachować do końca paru przyjaciół. Użycz mi chwalebnego uczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie czułym dla ludzi, choć z niektórymi z nich trudno wytrzymać. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Obdarz mnie Panie poczuciem humoru i łaską rozumienia żartu. Spraw, abym dzięki temu zaznał w życiu szczęścia  i przekazał je następcom”. Obyśmy potrafili i mogli, z tej receptury, jak najdłużej korzystać. 

Stanisław Prutis

Wyróżnienia w tekście pochodzą od redakcji

Pod tekstem dołączone zdjęcie okładki nowej książki S. Prutisa  z 2022r. „Z Temidą za pan brat”

22 wcześnia 2022

Galeria zdjęć

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 2. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 3. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 4. W ogródku Salonu Śląskiego
 5. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 6. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 7. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 8. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 9. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 10. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 11. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 12. Paragrafy zniewalają
 13. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 14. Pałac w Pszczynie i Rynek
 15. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 16. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 17. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 18. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 19. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 20. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 21. Dzień kobiet po babsku
 22. Absolwenci 69 Absolwentkom
 23. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 24. Salon Śląski ponownie nas gościł
 25. Carpe diem!
 26. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 27. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 28. Absolwenci wspominają
 29. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 30. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 31. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 32. Naszym kolegom Absolwentom69
 33. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 34. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 35. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 36. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 37. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 38. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 39. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 40. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 41. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 42. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 43. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 44. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 45. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 46. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 47. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 48. Żegnamy naszą koleżankę
 49. „Przyszła pani z lasu”
 50. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 51. Już wiosna - Święta, Święta
 52. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 53. Świat nie kompatybilny
 54. Za zdrowie Pań
 55. Smutna wiadomość
 56. Żegnamy naszą koleżankę
 57. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 58. Procesy z dawnych lat
 59. Babcie i Dziadkowie!
 60. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 61. Kornel o świątecznej lekturze
 62. Na ten Nowy Rok 2022
 63. Zbliżają się Święta
 64. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 65. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 66. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 67. Refleksje na temat upływającego czasu
 68. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 69. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 70. Żegnamy
 71. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 72. Nienawiść i jad nie popłaca
 73. Zniewaga
 74. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 75. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 76. Bądźmy zawsze razem
 77. O dwóch kółkach
 78. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 79. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 80. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 81. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 82. Żegnamy naszego kolegę
 83. Fałsz Kobiety
 84. Rusycyzmy przyswojone
 85. Rozpoczynamy nowy temat
 86. Moim koleżankom Absolwentkom69
 87. Gry i zabawy
 88. Co wyszukano w lamusie pamięci
 89. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 90. Prolegomena do umykających słów
 91. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 92. Drodzy Absolwenci 69
 93. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 94. TRZY CHANDRY
 95. Odświeżamy nasze pasje
 96. Historia Kabaretu Prawników
 97. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 98. Mario
 99. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 100. Zjazd pod koroną wirusa
 101. Spotykajmy się w czasie epidemii
 102. Smutna wiadomość
 103. Świątecznie lecz bezpiecznie
 104. Nowy tomik wierszy
 105. Zjazd odwołany
 106. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 107. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 108. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 109. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 110. Drodzy Absolwenci
 111. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 112. Przykra informacja
 113. Słowo o Jurku
 114. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 115. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 116. Pół wieku od zakończenia studiów!
 117. Absolwenci69!
 118. Nasi Drodzy Absolwenci
 119. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 120. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 121. Same serdeczności
 122. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 123. Akademia Sztuk Teatralnych
 124. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 125. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 126. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 127. Akademia Wychowania Fizycznego
 128. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 129. Spotkanie z nauką.
 130. Spotkanie w Ossolineum
 131. Komitet organizacyjny jak dzwon
 132. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 133. Grawitacja spada a moc rośnie
 134. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 135. Papieski Wydział Teologiczny
 136. Wielkanoc 2018 roku
 137. Profani w świątyni sztuki
 138. Akademia Sztuk Pięknych
 139. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 140. Człowiek renesansu
 141. Cieszmy się Świętami
 142. IMAGINARIUM
 143. Pierwszy listopada
 144. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 145. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 146. Obyśmy zdrowi byli
 147. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 148. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 149. Na ten Nowy Rok
 150. Czas płynie
 151. Jubileusze – jubileusze
 152. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 153. Majówka turystyczna
 154. Święta, Święta, Święta
 155. Serdeczne gratulacje składamy
 156. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 157. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 158. Usiądźmy przy stole
 159. Krasnal Paragrafek usynowiony
 160. IMMATRYKULACJA
 161. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 162. Jesień, jesień już
 163. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 164. W 2015 odwiedzimy Pragę
 165. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969