login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

OBYWATEL - W POSZUKIWANIU PRZESTRZENI I ORĘŻA

Uwagi na marginesie rozważań o sposobach restytucji demokracji i państwa prawa

Obywatel – w poszukiwaniu przestrzeni i oręża

 głos w dyskusji

Poniżej zamieszczony tekst powstał jako głos w dyskusji o sposobach restytucji demokracji i państwa prawa na bazie interesujących artykułów profesorów:

Prof. Włodzimierza Wróbla: Do dyktatury i z powrotem.

               Tygodnik Powszechny – 20  grudnia 2023r. nr 52-53.

Prof. Tomasza Tadeusz  Koncewicza: Polska demokracja i koń trojański:   

Rzeczpospolita – prawo.rp.pl Konstytucja. - 17 stycznia 2024 r. Rzecz o prawie.

 

Andrzej Eckhardt

OBYWATEL -  W POSZUKIWANIU PRZESTRZENI I ORĘŻA

(Uwagi na marginesie rozważań o sposobach restytucji demokracji i państwa prawa)

            Powołane powyżej artykuły dwu znakomitości prawniczych - profesorów T. Koncewicza i W. Wróbla skłaniają także nie-prawników do refleksji nad podmiotami i narzędziami, za pomocą których można by przywrócić doktrynalnie klasyczny, niejako „domyślny” ład ustrojowy. Przede wszystkim ład prawno-polityczny (na etapie dzisiejszym, t.j. etapie znacznej dewastacji ustroju). Więcej: obaj autorzy - lecz patrząc na całość debaty publicznej w tej materii nie tylko oni - czynią z takiej publicznej refleksji wręcz obywatelską powinność. Obaj autorzy, choć każdy inaczej, oczekują, po takiej refleksji obywatelskiej pozytywnych, ustrojotwórczych, skutków, wskazując zarazem na niewystarczalność oddziaływania klasycznych, instytucjonalnych składników ustroju. Niewystarczalność sięgającą od całkowitej bezradności po równie szkodliwy ekstremizm. Tę przestrzeń oba wymienione artykuły opisują wyjątkowo przekonywująco. (Z uwagi na oszczędność miejsca zrezygnuje z cytatów, gdyż są one tu na „sięgnięcie myszką”.)    Warto więc zastanowić się, jakie jest dzisiaj, tu i teraz miejsce obywatela w zachowaniu i przywracaniu ładu ustrojowego. Żeby to jednak uczynić trzeba, choćby w zarysie, ująć status i cechy tego kogoś, komu przypisujemy nazwę „obywatel”. Nie dla popisów terminologicznych a jedynie po to, by stwierdzić, czy obecna treść obywatelskości” pozwala na spełnienie doktrynalnych i praktycznych nadziei  profesjonalistów.

            Jeżeli tak spojrzymy na kwestie bycia obywatelem, to okaże się, że dominuje podejście, które - nawet nie siląc się na złośliwość – można określić jako peselowo - paszportowe. Sytuuje ono obywatela jako osobę związaną tzw. szczególnym węzłem prawnym z państwem, przy czym szczególność i treść tego węzła zdominowane są przez rozmaitego rodzaju formalizmy, być może niezbędne dla „porządku w papierach” ale o wątpliwej przydatności politycznej. Podkreślmy to bardzo wyraźnie: właściwości formalne współczesnego pojęcia „obywatel”  jeśli nie wyczerpują katalogu jego cech to dominują w nim zdecydowanie. Mimo wszelkich ozdobników współczesnej antropologii społecznej, dodawanych do tego typu definicji, takiemu pojęciu obywatela ciągle najbliżej jest do ducha traktatów westfalskich, wszak zawieranych nie w innym celu, jak w celu jasnego określenia granic i zakresu poddaństwa. Takiemu pojmowaniu obywatela jest natomiast równie daleko do sokratejsko-platońskiej „arete”, rzymskiego „virtu” jak i współczesnej „triady cech” T. Marshalla. Obywatel jest tu, i owszem, wykorzystywany jako składnik doktrynalny czy praktyczny ustroju, jednakże niemal zawsze w rzeczywistości przysługuje mu status przedmiotu, a w najlepszym wypadku obiektu oddziaływania, niejako materii społecznej, na której i nad którą państwo i ustrój „pracują”. W demokracji liberalnej doby współczesnej „pracują” przy pomocy instytucji i procedur formułowanych i realizowanych przez polityczne elity trzech typów władzy.

Członkowi wspólnoty politycznej, potocznie i w sposób dalece niedookreślony zwanemu obywatelem, w takim ujęciu, jak podałem wyżej, przypisywane są zazwyczaj dwa obszary aktywności: bierne i czynne prawo polityczne oraz możliwość działania w tzw. sektorze III-cim. Ani jedno, ani drugie nie czyni zeń tak pojedynczo jak i grupowo – rzeczywistego podmiotu polityki, co znajduje nawet swój wyraz w różnego rodzaju mniej lub bardziej lekceważących jego ustrojową rolę porzekadłach – od tego o ‘głosowaniu nogami’ po dość urągliwe lokowanie go jako uczestnika tzw. ‘triady proszalnej’  (ścieżka: petycja-wniosek-skarga, powszechnie uważana za drogę o zerowej skuteczności).

            Debata publiczna nad destrukcją i restytucją demokracji i państwa prawa toczy się (przynajmniej, gdy chodzi o mainstream)  w atmosferze poglądu, iż demokracja winna chronić nawet swych wrogów, co wyklucza restrykcję prawno-polityczną ex ante niejako wyprzedzającą rysujące się na horyzoncie ustrojowym szkody. Tymczasem czas, w którym żyjemy dowiódł – nie tylko w Polsce, także na Węgrzech, Słowacji, omalże co w Słowenii, Włoszech, Francji, czy części Hiszpanii - że automatyzm i sprawność procedur z nazwy jeszcze demokratycznych może obracać się w swe przeciwieństwo za sprawą wspomnianych elit sił politycznych, realizujących swe własne cele, niejako podstawione w miejsce tzw. celów interesu czy dobra wspólnego. Wiemy już, że automatyzm mechanizmu procedur i instytucji, składających się na klasyczny model trójpodziału władz w ustroju demokracji liberalnej  okazał się niewystarczający dla powstrzymania działań destrukcyjnych. Co więcej – zostały one celowo wykorzystane dla potrzeb jednej z elit politycznych. (Skądinąd na obszarze filozofii polityki zjawisko to rozpoznane jest od dość dawna jako teoria agencji. Jednak – jak widać – bez większych skutków tak dla teorii jak i polityki ustrojowej.) Wspólną zatem konkluzją wielu badaczy ale i praktyków prodemokratycznej opcji stał się pogląd o konieczności prowadzenia działań wyprzedzających stopniowy rozkład ustroju przez jego przeciwników a nie reakcje  ex post. Poszukuje się zatem, w atmosferze gorących sporów doktrynalnych, tzw. dodatkowych bezpieczników, funkcjonujących w typowym układzie instytucji, procedur i władz ustroju demokratycznego. Przy czym – jak na razie – skuteczność tych prac jest niewielka a zgłaszane propozycje, oględnie mówiąc, mało konkretne. 

Logiczne zatem wydaje się także poszukiwanie dodatkowego składnika trwale współkonstytuującego politycznie i prawnie ustrój demokratyczny i wyposażonego zarazem w uprawnienia kontrolno-władcze, wspomagające dotychczasowe, tak niedoskonałe mechanizmy obronne tego ustroju. Chodziłoby rzecz jasna o składnik mający wyraźne cechy politycznej podmiotowości. Warto przypomnieć, że historycznie biorąc już raz zasadnicze poszerzenie ustroju demokratycznego o nowy typ podmiotu politycznego dokonało się kilkadziesiąt lat temu w postaci usankcjonowania polityczno-prawnego tzw. IV-tej władzy, czyli wolnych mediów. Usankcjonowania szczególnego, jednakże o wyraźnych, moim zdaniem, cechach przydających wolnym mediom podmiotowości politycznej.

Kluczowe dla zabezpieczania demokracji i państwa prawa przed destrukcją w przyszłości jest zatem rozumienie podmiotowości, w tym politycznej. W naukach społecznych przyjmuje się, że status podmiotu wyznacza jego zdolność do determinowania poczynań innych uczestników wspólnoty oraz zdolność do obrony własnej podmiotowości. Jest to oczywiście swoiste „genus proximum” podmiotowości, przyjmujące wiele konkretnych postaci. Sądzę, że podstawową dla bycia podmiotem politycznym właściwością jest jego - prawnie i politycznie -  zagwarantowana zdolność do współokreślania, (współtworzenia, współdeterminowania) poczynań innych uczestników wspólnoty politycznej i jej działania jako całości. 

Sednem demokracji instytucjonalno - proceduralnej jest zasada praworządności. Z punktu widzenia ochrony ustroju przed destrukcją, (zwłaszcza tą „pełzającą”), ochrony wyprzedzającej, niezbędne jest – wobec łatwości opanowania instytucji i procedur przez zdeterminowane w tym kierunku elity władzy – ukształtowanie elementu ustroju (podmiotu politycznego) zdolnego do permanentnej, rozproszonej, odeń tylko zależnej w zainicjowaniu, kontroli praworządności. Takim oczywistym dla realizacji tej funkcji podmiotem politycznym in  spe wydaje się być obywatel, lecz o zasadniczo, bo ustrojowo przedefiniowanym statusie. Co istotne, w prawno-politycznej rzeczywistości tak Polski jak i innych krajów znajdują się już (w postaci rozproszonej, czasem embrionalnej, a czasem już wręcz zdewastowanej) elementy takiego przyszłościowego statusu. Spróbujmy zatem wskazać pokrótce, co jest konieczne, by można było mówić o rzeczywistej i nowoczesnej roli członka wspólnoty jako obywatela – podmiotu politycznego.

Po pierwsze restytucji wymaga  –  bo został całkowicie zdewastowany jako narzędzie obywatelskiej podmiotowości – dostęp do informacji publicznej. Dewastacja ta polega na tym, że początkowe, autonomiczne, opatrzone sankcja karną, prawo żądania informacji zamieniono, w drodze kilku nowelizacji, w prawo wnioskowania. (O jałowości tzw. ścieżki proszalnej pisałem we wstępie). Bez tego narzędzia nie może być mowy o podmiotowości politycznej w przedstawionym tu sensie.

Po wtóre-  powinna zostać ustanowiona zasada realnej równowagi stron wówczas, gdy członek wspólnoty – obywatel (lub ich grupa) występuje przeciwko instytucji czy procedurze z zarzutem niepraworządności. Do rozwiązania będzie tu wiele szczegółowych i trudnych problemów, poczynając np. od trywialnie materialnych kosztów działania poprzez redefinicję strony i interesu prawnego, odseparowania działania  własnego od  publicznego a na kwestiach litygacji strategicznej kończąc. Nie znaczy to jednak, by nie należało podejmować prób zapobiegających temu, by nierówność realna pozycji obywatela i państwa (wliczając w to samorząd) nie pozbawiała go sprawczości w postępowaniu publicznym o naruszenie praworządności.

Po trzecie podmiotowość obywatelską należy budować poprzez rozszerzanie możliwości wprowadzania udziału członków wspólnoty politycznej (z reguły ich grup, także tych nieformalnych) wszędzie tam, gdzie brak opinii publicznej, stanowiska kierującego się względami tzw. społecznymi, może zaważyć na indywidualnej bądź publicznej niesprawiedliwości, czyli – prosto mówiąc – krzywdzie. I znów – już dziś  istnieją pewne składowe tego zakresu podmiotowości (np. uczestnictwo obywatelskie, wspomagające rzeczywistą stronę tego postępowania), wymagają one jednak zasadniczego wzmocnienia instytucjonalnego i rozbudowy (np. poszerzenie sfery referendalno – inicjatywnej). Sednem tych wszystkich zmian byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której procedura „obywatel przeciwko państwu” stałaby się trwałym – choć najlepiej jedynie potencjalnym - elementem organizacji życia publicznego.

Oczywiście katalog problemów, które należałoby może nawet nie tyle i nie tylko rozwiązać, co w ogóle wprowadzić na forum debaty publicznej, zarówno tej profesjonalnej jak i społecznej, by rozpocząć niezbędny proces redefiniowania pojęcia „obywatelskość” jest znacznie szerszy. Jednakże, jeśli obywatel ma być obrońcą – jak tego chcą wspomniani na wstępie Autorzy – ustroju, to nie może on być jedynie „attaché ad hoc” praworządności i demokracji, lecz należy mu stworzyć warunki do obrony permanentnej, tylko od niego zależnej i niezagrożonej presją ze strony instytucji i wszechwładnych w ich ręku procedur.  Tylko w ten sposób siłą swojego rozumu i przekonań moralnych ludzie mogą stworzyć podmiotowy system władzy, oparty na zasadach samorządności i samozarządzania. I tylko w ten sposób można zrealizować rzymską ideę „virtu”, jako obywatelskiego sprawstwa.  Chociaż – dla bezpieczeństwa budowy przyszłej podmiotowości obywatelskiej - może nie należy zapominać, że obok tego pojęcia starożytni posługiwali się także - terminem „idiotes

dr Andrzej Eckhardt emerytowany pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu

Równocześnie zachęcamy naszych Absolwentów69, którzy zajmują się zawodowo tą tematyką (konstytucjonalistów, państwowców i specjalistów innych dziedzin prawa) by zdecydowali się, w gorącym okresie naszej demokracji, zabrać głos w tej dyskusji udostępniając nam prawo do publikacji ich artykułów czy też wypowiedzi w dyskusji. Redakcja 

1 lutego 2024

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Drzewo Absolwentów Prawa 69
 2. PARAGRAFEK
 3. Nasi profesorowie w moich wspomnieniach (wspomina Józef Frąckowiak)
 4. Spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji
 5. Absolwenci69 spotkali się na dużym zjeździe we Wrocławiu po raz 26 - wielu nie mogło się już z nami spotkać
 6. Zjazd – 2024 rok (ostatni?)
 7. Smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi
 8. A to Polska właśnie
 9. Salon Śląski 9 kwietnia rozmawiamy o Zjeździe i nie tylko
 10. Drodzy AbsolwenciPrawa69!!!
 11. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów 2024 rok
 12. 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
 13. Spotkanie w Salonie Śląskim 5 marca 2024 r.
 14. Pożegnaliśmy Jagodę Kulikowską
 15. Smutna wiadomość
 16. Trybunał Konstytucyjny na nowo
 17. Na dobre życzenia nigdy nie jest zbyt późno.
 18. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim - 6 lutego 2024
 19. To nie jest kraj dla ludzi po siedemdziesiątce
 20. OBYWATEL - W POSZUKIWANIU PRZESTRZENI I ORĘŻA
 21. Styczniowe spotkanie w Salonie Śląskim - 16 stycznia 2024r.
 22. Drodzy Absolwenci Prawa 69
 23. Zbliżają się Święta i Nowy Rok
 24. Grudniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 25. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 26. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 27. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 28. W ogródku Salonu Śląskiego
 29. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 30. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 31. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 32. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 33. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 34. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 35. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 36. Paragrafy zniewalają
 37. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 38. Pałac w Pszczynie i Rynek
 39. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 40. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 41. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 42. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 43. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 44. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 45. Dzień kobiet po babsku
 46. Absolwenci 69 Absolwentkom
 47. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 48. Salon Śląski ponownie nas gościł
 49. Carpe diem!
 50. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 51. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 52. Absolwenci wspominają
 53. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 54. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 55. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 56. Naszym kolegom Absolwentom69
 57. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 58. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 59. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 60. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 61. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 62. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 63. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 64. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 65. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 66. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 67. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 68. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 69. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 70. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 71. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 72. Żegnamy naszą koleżankę
 73. „Przyszła pani z lasu”
 74. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 75. Już wiosna - Święta, Święta
 76. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 77. Świat nie kompatybilny
 78. Za zdrowie Pań
 79. Smutna wiadomość
 80. Żegnamy naszą koleżankę
 81. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 82. Procesy z dawnych lat
 83. Babcie i Dziadkowie!
 84. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 85. Kornel o świątecznej lekturze
 86. Na ten Nowy Rok 2022
 87. Zbliżają się Święta
 88. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 89. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 90. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 91. Refleksje na temat upływającego czasu
 92. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 93. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 94. Żegnamy
 95. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 96. Nienawiść i jad nie popłaca
 97. Zniewaga
 98. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 99. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 100. Bądźmy zawsze razem
 101. O dwóch kółkach
 102. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 103. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 104. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 105. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 106. Żegnamy naszego kolegę
 107. Fałsz Kobiety
 108. Rusycyzmy przyswojone
 109. Rozpoczynamy nowy temat
 110. Moim koleżankom Absolwentkom69
 111. Gry i zabawy
 112. Co wyszukano w lamusie pamięci
 113. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 114. Prolegomena do umykających słów
 115. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 116. Drodzy Absolwenci 69
 117. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 118. TRZY CHANDRY
 119. Odświeżamy nasze pasje
 120. Historia Kabaretu Prawników
 121. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 122. Mario
 123. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 124. Zjazd pod koroną wirusa
 125. Spotykajmy się w czasie epidemii
 126. Smutna wiadomość
 127. Świątecznie lecz bezpiecznie
 128. Nowy tomik wierszy
 129. Zjazd odwołany
 130. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 131. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 132. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 133. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 134. Drodzy Absolwenci
 135. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 136. Przykra informacja
 137. Słowo o Jurku
 138. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 139. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 140. Pół wieku od zakończenia studiów!
 141. Absolwenci69!
 142. Nasi Drodzy Absolwenci
 143. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 144. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 145. Same serdeczności
 146. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 147. Akademia Sztuk Teatralnych
 148. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 149. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 150. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 151. Akademia Wychowania Fizycznego
 152. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 153. Spotkanie z nauką.
 154. Spotkanie w Ossolineum
 155. Komitet organizacyjny jak dzwon
 156. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 157. Grawitacja spada a moc rośnie
 158. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 159. Papieski Wydział Teologiczny
 160. Wielkanoc 2018 roku
 161. Profani w świątyni sztuki
 162. Akademia Sztuk Pięknych
 163. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 164. Człowiek renesansu
 165. Cieszmy się Świętami
 166. IMAGINARIUM
 167. Pierwszy listopada
 168. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 169. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 170. Obyśmy zdrowi byli
 171. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 172. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 173. Na ten Nowy Rok
 174. Czas płynie
 175. Jubileusze – jubileusze
 176. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 177. Majówka turystyczna
 178. Święta, Święta, Święta
 179. Serdeczne gratulacje składamy
 180. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 181. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 182. Usiądźmy przy stole
 183. Krasnal Paragrafek usynowiony
 184. IMMATRYKULACJA
 185. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 186. Jesień, jesień już
 187. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 188. W 2015 odwiedzimy Pragę
 189. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969