login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw

 

 

W tym procesie jego historia i zbudowane w latach 1986 - 2015 orzecznictwo odegrają kluczową rolę.

 

Tekst został pierwotnie opublikowany w Monitorze Konstytucyjnym - Konstytucja, Państwo, Prawo z 28 listopada 2022r.

 Autor prof Tomasz Tadeusz Koncewicz zgodził się, na naszą prośbę, na opublikowanie artykułu na stronie  Absolwenci Wydziału Prawa 69

Dlaczego musimy cały czas powtarzać:

Nie oswajajmy bezprawia i nie zapominajmy nigdy polskiego sądu konstytucyjnego

Tread softly because you tread on my dreams” „Stąpaj delikatnie, ponieważ stąpasz po moich marzeniach”. William Butler Yeats, He wishes for the Cloths of Heaven

O ile „jak” odbudować TK jest pytaniem tyleż niezwykle trudnym, co technicznym (na uwagę zasługuje niedawny projekt ustawy o TK przygotowany przez Fundację Batorego), to kwestia fundamentalna „co” należy zrobić nie nasuwa żadnych wątpliwości: Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw i w tym procesie jego historia i zbudowane w latach 1986 - 2015 orzecznictwo odegrają kluczową rolę. Jednocześnie jednak musimy zaakceptować, że bezlitosny atak na polski TK zakończył jego żywot        w dotychczasowej formie i nie ma powrotu do stanu sprzed 2015 r. To musi być podstawowe założenie dla każdej dyskusji na poziomie technicznym o możliwym katalogu rozwiązań i wyborach co do przyszłego modelu polskiego sądu konstytucyjnego. Musimy zacząć od punktu zero, ponieważ z, i na, bazie obecnej fasadowej instytucji nic dobrego już się nie skroi.

            Odbudujmy na dobrych fundamentach 

W 2022 r. mijałaby 36 rocznica utworzenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. „Mijałaby” ponieważ Polska A. D. 2022 nie ma już sądu konstytucyjnego. „Coś” co dzisiaj znajduje się przy ul. Szucha 12a to atrapa, której jedynym powołaniem jest serwilistyczne służenie obecnej władzy. W zderzeniu z codzienną doraźną polityką, gonitwą za newsem i wobec nieustającego przejmowania państwa i jego instytucji (a nawet Puszczy Białowieskiej, czy … rzeki Odry), lawiną doniesień z Luksemburga, tragikomedią pozorów i pomyłek wokół wyboru coraz to „lepszych” kandydatów na sędziów konstytucyjnych, kompromitacji fundowanych dzięki samej fasadowej obecności Pani mgr Przyłębskiej, etc., etc., niezwykle łatwo jest zapomnieć, że w 2015 – 2019 zniszczony został polski sąd konstytucyjny. Nie możemy akceptować rzeczywistości i business as usual, bo to stworzy pozory legalności obecnego stanu, który z legalnością nie ma nic wspólnego. Dlatego w tych trudnych czasach, nigdy dosyć powtarzania, przypominania i pisania: sprawa polskiego TK nigdy nie może stać się sprawą drugorzędną, zepchniętą na drugi plan w ferworze bieżących wydarzeń. Jest tak, ponieważ eliminacja sądu konstytucyjnego przez większościowego suwerena uderza każdego dnia w nas wszystkich - obywateli. Gdy brakuje kluczowego elementu kontroli nad ustawodawcą i rządem, mogą oni dzisiaj zrobić (i robią) wszystko ...

            Skąd przyszedł polski TK?

Historia polskiego TK dowodzi, że dzięki zróżnicowanemu składowi i pozycji wypracowanej przez kolejne generację sędziów, udało mu się dobrze wypełniać misję powierzoną mu przez demokratyczne państwo prawne. Dotyczyło to zarówno trudnego okresu, bezpośrednio po powołaniu do życia w 1986 r., dramatycznej transformacji ustrojowej oraz budowania państwa prawa „z niczego” po 1989 r., jak i konstytucyjnej rewolucji wywołanej przez przystąpienie Polski do UE w 2004 r. Powołanie TK        w 1986 r. spotkało się z różnymi ocenami: krytycy wskazywali, że sąd z ograniczoną jurysdykcją miał być elementem legitymizującym istniejący system władzy i jako taki nie miał realnych możliwości kwestionowania działań reżimu. Z drugiej jednak strony, zarzuty te zostały zweryfikowane przez praktykę i wczesne orzecznictwo TK. Już w maju 1986 r. TK wydał pierwszy wyrok i od razu było to rozstrzygnięcie o olbrzymim praktycznym znaczeniu. Stwierdzając niekonstytucyjność rozporządzenia, TK podkreślił, że akty wykonawcze do ustaw nie mogą regulować sfery praw i obowiązków jednostek, co wówczas było powszechnie przyjętą i akceptowaną praktyką. W ciągu pierwszych 3 lat istnienia TK konsekwentnie stwierdzał niekonstytucyjność przepisów wydawanych przez władze wykonawczą i budował swój kapitał jako instytucja, która egzekwuje, na tyle na ile jest to możliwe w realiach politycznych tamtych czasów, Konstytucję. Reżim wkrótce zrozumiał, że nie jest  w stanie do końca kontrolować sądu, który krok po kroku zdobywał coraz większą niezależność. Okazało się to kluczowe w 1989r., ponieważ wówczas efektywny sąd konstytucyjny był już postrzegany jako podstawa budowania państwa prawa          w nowych realiach politycznych, społecznych i gospodarczych. Po 1989 r. zmiany konstytucyjne miały charakter stopniowy, a TK musiał odnaleźć swoje miejsce w wolnej Polsce. Okres 1990 - 1997 można nazwać „heroicznym”, ponieważ wówczas orzecznictwo położyło podwaliny państwa prawnego. Skonfrontowany z brakiem tekstu konstytucyjnego (nowa Konstytucja została przyjęta dopiero w 1997 r.), TK sam musiał rekonstruować „sądową konstytucję”, która miałaby odzwierciedlać nowe realia i minimalizować brak tekstu konstytucyjnego. Innej opcji po prostu nie było. Sprawy wpływały i trzeba było je rozstrzygać w najlepszy z możliwy sposób. Orzecznictwo szczególną wagę przywiązywało więc do interpretacji nowej klauzuli państwa prawnego i odczytywało ją jako źródło bardziej szczegółowych zasad nie wyrażonych wprost w tekście, jak zakaz działania prawa wstecz, ochrona praw nabytych, nakaz proporcjonalnej ingerencji przez państwo w sferę autonomii jednostki czy ochrona uzasadnionych oczekiwań. Wracaliśmy więc do Europy z mocnym sądem konstytucyjnym, a fundamenty orzecznicze     z okresu heroicznego były drogowskazami i źródłem kontynuacji dla kolejnych generacji sędziów. Gdy nowa Konstytucja została w końcu przyjęta, nikt nie miał żadnych wątpliwości, że TK musi być elementem polskiego ładu konstytucyjnego. Odzywające się czasami głosy niezadowolenia z strony polityków obawiających się zbyt dużego wpływu TK, nigdy nie znalazły odzwierciedlenia w próbie majstrowania przy nim. Tak było do czasu wyborów w 2005 r. i następującego po nich dwuletniego okresu rządów PiS, LPR i Samoobrony. Wówczas mieliśmy przedsmak tego czego jesteśmy świadkiem obecnie: kompletnej zmiany narracji konstytucyjnej. Po raz pierwszy od 1989 r. TK stał się instytucją wrogą, którą trzeba zwalczać per fas et nefas (wystarczy przypomnieć niechlubną „rozprawę teczek” w sprawie lustracyjnej, gdy sędziowie orzekający byli szantażowani rzekomo kompromitującymi materiałami z IPN). W tej nowej narracji sąd konstytucyjny przeszkadzał                  w realizacji projektu IV RP, był instytucją która czyni ten projekt niemożliwym (stąd ukuty wówczas termin „imposybilizm prawny”). Przedwczesne wybory parlamentarne w 2007 r. przywróciły stan sprzed 2005 r., gdy kontrola konstytucyjności była powszechnie uznaną      i respek -towaną cechą ustrojową III RP. Dzisiaj historia zatoczyła koło, ponieważ wiemy, co stało się  z TK w 2015 - 2019.

            TK w demokracji

W Europie doświadczonej jak nigdzie przez totalitaryzmy, demokracja musi być czymś znacznie więcej niż aktem oddania głosu przy urnie. Jednym z mitów założycielskich powojennej Europy było „nigdy więcej” i w tym celu demokracja miała być rozumiana jako nakaz respektowania fundamentalnych wartości i zasad systemowych przez rządzącą większość jak prawa człowieka, niezależność sądów czy prawa mniejszości. To wobec właśnie tych elementów, sąd konstytucyjny ma do spełnienia funkcję gwarancyjną. Państwo i parlament zawłaszczone przez chwilową większość parlamentarną odchodzą, ale idea „państwa prawa” i sąd konstytucyjny zostają. Podstawowym atrybutem sądu konstytucyjnego w społeczeństwie pluralistycznym jest refleksyjność rozumiana jako odzwierciedlanie i branie pod uwagę różnorodnych postaw, interesów i stanowisk oraz umiejętne (co nie znaczy wolne od błędów!) roztrząsanie za i przeciw każdego z nich. TK głosem swoich sędziów występuje jako konstytucyjny strateg i dyplomata w jednym, kalkuluje, antycypuje i adaptuje się (podkreślam, że nie oznacza, to iż „ulega”!) do politycznej rzeczywistości. Dla każdego sądu konstytucyjnego otoczenie polityczne jest normalnym otoczeniem, w którym taki sąd funkcjonuje i z którym jest nierozerwalnie związany. Nie chodzi jednak tylko o to, że sąd konstytucyjny kształtuje politykę, ale o to jak polityka kształtuje sąd i determinuje jego orzecznicze wybory. Nie oznacza to także, co należy mocno podkreślić, że w tym procesie sędziowie konstytucyjni stają się politykami. Gdy o TK mówimy „sąd polityczny”, opisujemy po prostu rzeczywisty stan rzeczy, w którym wyroki sądu konstytucyjnego mają konsekwencje polityczne, wpływają na proces polityczny i coraz częściej rozstrzygają kontrowersyjne kwestie o charakterze społeczno-politycznym, które politycy chętnie przerzucają do sale sądowej, aby po tem być pierwszymi którzy z wygodnej pozycji krytykują ten sam sąd. W demokracji liberalnej sądy konstytucyjne nie są powoływane, aby być sojusznikami jakiejkolwiek władzy. Gdyby tak miało być, oznaczałoby to zaprzeczenie sensu ich istnienia, czyli kontrolera i cenzora tejże władzy. Oczywiście, że każda władza chciałaby w sądzie widzieć instytucję jedynie aprobującą jej pomysły, ale wtedy oznaczałoby to, że taki słaby sąd konstytucyjny nie spełnia swoich funkcji i w ogóle nie byłby potrzebny. Sąd konstytucyjny, który uchyla niekonstytucyjne przepisy prawa, jest sądem mocnym mocą demokracji, praw konstytucyjnych, na straży których stoi. Prawdziwa demokracja konstytucyjna, a nie demokracja oparta tylko na suwerenności parlamentu a la PIS, to taka, w której mniejszość korzysta z ochrony prawnej w formie pisanej konstytucji, której większość nie może zmienić ani osłabiać. TK mamy właśnie po to, aby nam o tym wszystkim przypominać. 

Żaden sąd nie może uznawać się za bezbłędny i wolny od krytycznej oceny. Jest tak, gdyż każdy akt sądzenia przez sędziów, jest jednocześnie poddaniem tych samych sędziów pod osąd świata zewnętrznego. Zapominając o pewnych orzeczniczych potknięciach i niejasnościach (kto ich nie popełnia!), globalna ocena orzecznictwa polskiego TK 1986 - 2015 wypada zdecydowanie pozytywnie i zasługuje na szacunek, sam zaś TK był do niedawna wskazywany jako dowód sukcesu polskiej transformacji ustrojowej, cytowany przez inne sądy konstytucyjne i szanowany. Historia polskiego TK pokazuje, że jego przetrwanie i sukces były wynikową dwóch procesów: myślenia długofalowego (trudniejszego) i orzekania z perspektywy „tu i teraz” (łatwiejszego, bo skupionego na konkretnej sprawie). Nasz TK nigdy nie był sądem zamkniętym tylko w „tu i teraz”, ale rozumiał wagę pytania o to „co dalej”. Mimo zawirowań historyczno - ustrojowych umiał odnaleźć się w stale zmieniającej się rzeczywistości prawnej i społeczno - gospodarczej oraz wytrwale budował kapitał pozwalający nie tylko przetrwać, ale i patrzeć w przyszłość.

Sprawiedliwość polityczna na Szucha

            Autorytarne reżimy nie zawsze likwidują sądy. Coraz częściej “nowi autokraci” wykorzystujący prawo i instytucje do nieliberalnych celów rozumieją wiele korzyści z utrzymania sądów i zapewnienia, że są one kontrolowane, a nie zniszczone. Dla władzy sąd jest zawsze źródłem legitymizacji, które można wykorzystać i przekonywać świat zewnętrzny, że wszystko jest w porządku skoro sądy … działają. Świat zewnętrzny widzi faktycznie istniejące instytucje, my na miejscu natomiast wiemy więcej: że to tylko fasada a w rzeczywistości serce sądu zostało wyrwane a tożsamość niezależnego arbitra zmieniona na zawsze. Z perspektywy autorytarnego rządu istnieje jednak niebezpieczeństwo, że od czasu do czasu sąd zaskoczy i wyda wyrok, który wyłamuje się z poprawności. Element niepewności nigdy nie zostanie wyeliminowany, skoro zawsze gdzieś zachowa się sędzia, który będzie gotów rzucać wyzwanie władzy i nie akceptować nowej roli politycznej dlań przewidzianej - “sprawiedliwości politycznej”. Dopiero Gdy koszt utrzymania nawet fasadowych sądów okaże się zbyt duży z uwagi na tych "ukrytych sędziów”, którzy zakłócają “planowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. reżim przejdzie do pełnej ofensywy i ujarzmi zupełnie sądownictwo.    

W opublikowanej w 1961 r. amerykański politolog i uciekinier z nazistowskich Niemiec, Otto Kirchheimer stworzył termin “sprawiedliwości politycznej”. Za jego pomocą próbował wyjaśniać, jak władza polityczna rozszerza swoją sferę wpływów poprzez uczynienie z sądów swoich popleczników. Sąd ma realizować cele polityczne, które stawia przed nim świat polityki. Taka “polityczna sprawiedliwość” ma zapewnić pewność rezultatu, który jest zgodny z jej oczekiwaniami i w ten sposób tworzyć „efektywne obrazy polityczne” (w angielskim oryginale „effective political images”), którymi władza może się pochwalić i manipulować opinią publiczną.

Polityczna sprawiedliwość jest terminem, który idealnie oddaje powołanie fasadowego sądu konstytucyjnego i jego nową rolę w państwie PIS. Dzięki przejęci sądu konstytucyjnego, sprawiedliwość polityczna stawia pierwsze kroki w Polsce. Sprawiedliwość polityczna działa, ponieważ sąd nie wypełnia już swojej funkcji kontrolnej wobec większościowego ustawodawcy i rządu, a zamiast tego wydaje rozstrzygnięcia oczekiwane. Staje się przedłużeniem parlamentu i władzy wykonawczej, zamiast ich konstytucyjnym pryncypialnym kontrolerem. Rząd dzięki takiemu sądowi konstytucyjnemu na niby tworzy polityczny spektakl i zarządza efektywnymi obrazami z sali sądowej. Spektakl jest z góry ukartowany i przewidywalny. Każdy ma grać swoją rolę aby stworzyć wrażenie, że sąd działa (skoro każdy może go zobaczyć “na żywo”), zachowane są pozory poprawności i legalności, gdy nowi sędziowie są wybierani, gdy w rzeczywistości instytucja jest wydmuszką i ma służyć władzy, a nie ją trzymać w ryzach. Władza nie tylko obserwuje uważnie, jak orzeka ten “niby TK”, ale jest gotowa do ingerencji, ilekroć odchylenia od “sprawiedliwości politycznej” będą zbyt kosztowne dla rządzących.

Co dalej?

            Nieprzypadkowo TK został zidentyfikowany jako wróg numer 1 zaraz po wyborach w 2015 r. Nowa władza doskonale rozumiała, że silny i niezależny sąd konstytucyjny to jej śmiertelny wróg, który może pokrzyżować plany budowy IV RP z pogwałceniem obecnie obowiązującej Konstytucji. Zgodnie z nową „doktryną”, rządząca w Polsce większość chce widzieć w sądzie biernego i słabego potakiwacza, który bezkrytycznie przyklepuje wszystko co władza mu podsunie. Takie postępowanie jest jednak zaprzeczeniem podstawowej cechy sądownictwa konstytucyjnego: niezależności od jakiejkolwiek władzy. Jego zadaniem jest efektywnie chronić prawa i wolności konstytucyjne obywateli i przypominać rządzącej większości o granicach, których nie może przekraczać w pogoni za kolejnym sondażem. Ta ostatnia uwaga nabiera szczególnego znaczenia dzisiaj, ponieważ bezwzględne rozprawienie się z TK dowodzi boleśnie, że w Polsce wybory demokratyczne są cały czas traktowane jako tożsame z demokracją, a mandat uzyskany z wyborów jest rozumiany jako polityczny carte blanche. Brakuje nam kultury konstytucyjnej, której podstawowym wyznacznikiem jest szacunek dla ograniczeń, bez których nie ma demokracji. Cały czas potrzebujemy więcej aktywności obywatelskiej w obronie podstaw porządku konstytucyjnego i instytucji, które stoją na ich straży.

Myśląc w ten sposób, nie możemy jednak nigdy zapominać, że Polska demokracja jest demokracją liberalną, a nie tylko większościową, a istnienie silnego i niezależnego od jakiejkolwiek władzy, sądu konstytucyjnego jest zawsze sprawą fundamentalną. Musi być przedmiotem naszej troski i zainteresowania, dzisiaj i, przede wszystkim, jutro. Na razie w 2022 r. możemy tylko, i aż, nie zapominać o TK. Ta pamięć obywatelska ma do odegrania kluczową rolę w długofalowym i fundamentalnym wyzwaniu w przyszłości: odbudowaniu sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Upływ czasu i ulotność pamięci ludzkiej są jednak tutaj największym zagrożeniem, bo powodują, że oczywiste kiedyś (począwszy od w 2015 r.) bezprawie konstytucyjne, staje się zamazane, obudowane niuansami, zastrzeżeniami etc. Obawiam się, że dzisiaj niewielu z obywateli pamięta co tak naprawdę stało się z TK. Jeżeli mam rację i już zapomnieliśmy o polskim sądzie konstytucyjnym i oswoiliśmy otaczające nas bezprawie konstytucyjne, ta nasza zbiorowa niepamięć i obojętność stały się największym triumfem obecnej władzy. Bezprawie bowiem oswojone i zaakceptowane wyznacza naszą codzienną rzeczywistość. Gdy tak się stanie (już stało?), polska demokracja liberalna zakorzeniona w praworządności, przejdzie do przeszłości. Mogę tylko pisać, przypominać i jeszcze wierzyć, że się mylę. 

 Tomasz Tadeusz Koncewicz

 

Nota o Autorze:

Absolwent prawa uniwersytetów we Wrocławiu i w Edynburgu; Profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Uniwersytecie Gdańskim; 2015 - 2016 Fulbright Visiting Professor, University of California, Berkeley; 2017 Visiting Professor Radzyner Law School, Interdisciplinary Center, Herzliya; 2017-18 LAPA Crane Fellow, Princeton University; 2019 Fernand Braudel Senior Fellow, European University Institute, Florencja;  Adwokat specjalizujący się w zastępstwie procesowym przed sądami europejskimi; Członek Editorial Board Oxford Encyclopedia of EU Law, Principal Investigator H2020 Reconciling Europe with its Citizens Through Democracy and Rule of law, (RECONNECT); 2022 – 2023 Visiting Fellow and Professor, European University Institute

30 listopada 2022

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 2. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 3. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 4. W ogródku Salonu Śląskiego
 5. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 6. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 7. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 8. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 9. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 10. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 11. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 12. Paragrafy zniewalają
 13. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 14. Pałac w Pszczynie i Rynek
 15. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 16. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 17. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 18. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 19. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 20. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 21. Dzień kobiet po babsku
 22. Absolwenci 69 Absolwentkom
 23. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 24. Salon Śląski ponownie nas gościł
 25. Carpe diem!
 26. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 27. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 28. Absolwenci wspominają
 29. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 30. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 31. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 32. Naszym kolegom Absolwentom69
 33. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 34. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 35. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 36. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 37. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 38. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 39. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 40. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 41. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 42. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 43. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 44. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 45. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 46. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 47. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 48. Żegnamy naszą koleżankę
 49. „Przyszła pani z lasu”
 50. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 51. Już wiosna - Święta, Święta
 52. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 53. Świat nie kompatybilny
 54. Za zdrowie Pań
 55. Smutna wiadomość
 56. Żegnamy naszą koleżankę
 57. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 58. Procesy z dawnych lat
 59. Babcie i Dziadkowie!
 60. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 61. Kornel o świątecznej lekturze
 62. Na ten Nowy Rok 2022
 63. Zbliżają się Święta
 64. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 65. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 66. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 67. Refleksje na temat upływającego czasu
 68. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 69. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 70. Żegnamy
 71. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 72. Nienawiść i jad nie popłaca
 73. Zniewaga
 74. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 75. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 76. Bądźmy zawsze razem
 77. O dwóch kółkach
 78. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 79. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 80. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 81. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 82. Żegnamy naszego kolegę
 83. Fałsz Kobiety
 84. Rusycyzmy przyswojone
 85. Rozpoczynamy nowy temat
 86. Moim koleżankom Absolwentkom69
 87. Gry i zabawy
 88. Co wyszukano w lamusie pamięci
 89. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 90. Prolegomena do umykających słów
 91. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 92. Drodzy Absolwenci 69
 93. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 94. TRZY CHANDRY
 95. Odświeżamy nasze pasje
 96. Historia Kabaretu Prawników
 97. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 98. Mario
 99. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 100. Zjazd pod koroną wirusa
 101. Spotykajmy się w czasie epidemii
 102. Smutna wiadomość
 103. Świątecznie lecz bezpiecznie
 104. Nowy tomik wierszy
 105. Zjazd odwołany
 106. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 107. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 108. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 109. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 110. Drodzy Absolwenci
 111. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 112. Przykra informacja
 113. Słowo o Jurku
 114. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 115. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 116. Pół wieku od zakończenia studiów!
 117. Absolwenci69!
 118. Nasi Drodzy Absolwenci
 119. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 120. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 121. Same serdeczności
 122. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 123. Akademia Sztuk Teatralnych
 124. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 125. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 126. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 127. Akademia Wychowania Fizycznego
 128. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 129. Spotkanie z nauką.
 130. Spotkanie w Ossolineum
 131. Komitet organizacyjny jak dzwon
 132. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 133. Grawitacja spada a moc rośnie
 134. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 135. Papieski Wydział Teologiczny
 136. Wielkanoc 2018 roku
 137. Profani w świątyni sztuki
 138. Akademia Sztuk Pięknych
 139. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 140. Człowiek renesansu
 141. Cieszmy się Świętami
 142. IMAGINARIUM
 143. Pierwszy listopada
 144. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 145. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 146. Obyśmy zdrowi byli
 147. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 148. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 149. Na ten Nowy Rok
 150. Czas płynie
 151. Jubileusze – jubileusze
 152. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 153. Majówka turystyczna
 154. Święta, Święta, Święta
 155. Serdeczne gratulacje składamy
 156. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 157. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 158. Usiądźmy przy stole
 159. Krasnal Paragrafek usynowiony
 160. IMMATRYKULACJA
 161. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 162. Jesień, jesień już
 163. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 164. W 2015 odwiedzimy Pragę
 165. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969